ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου  είναι αφενός οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με τις συνθήκες ζωής και εργασίας τους, αφετέρου να σχεδιάζουν, να υποστηρίζουν, να υλοποιούν συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις στο τοπικό τους περιβάλλον και να αναπτύξουν ειδικές επικοινωνιακές και

κοινωνικές ικανότητες, συνεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην οικοδόμηση μιας αειφόρου κοινωνίας. 

Η αφετηρία και οι προθέσεις του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνουν τη χρήση του ως εργαλείου για το διαμοιρασμό της υπάρχουσας γνώσης σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διαμόρφωση συνθηκών

γόνιμου προβληματισμού γύρω από αυτά, που θα οδηγήσουν κυρίως στην καλλιέργεια πιο υπεύθυνων προσωπικών επιλογών καθώς και στην οικοδόμηση νέας γνώσης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 ερμηνεύουν και κατανοούν τις έννοιες: «ποιότητα ζωής», «περιβαλλοντικό ζήτημα»,

«περιβαλλοντική επικινδυνότητα» και «βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη»∙ ευζήν

 απαριθμούν τα αμεσότερα και κρισιμότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της

καθημερινής ζωής τους∙

 αναγνωρίζουν τον προσωπικό τους ρόλο και το βαθμό ευθύνης τους στην

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και κατανοούν τη σημασία επίλυσης

των ζητημάτων για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης∙

 σχεδιάζουν συλλογικές ενέργειες και δράσεις που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση

της ποιότητας της καθημερινής τους ζωής∙

 υποκινούν και υποστηρίζουν μορφές συλλογικής περιβαλλοντικής δράσης∙

 υιοθετούν θετική στάση για την ανάληψη συλλογικής δράσης∙

 χρησιμοποιούν το γραπτό και προφορικό λόγο με επάρκεια και πειθώ για την

προβολή των επιχειρημάτων και αιτημάτων τους.