Σκοπός αυτής της ενότητας σεμιναρίων είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την πολυπλοκότητα που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Να γνωρίσουν ιδιαίτερα πεδία των συναισθημάτων και να τα αξιοποιήσουν δημιουργικά. 

Να διερευνήσουν και να κατανοήσουν πτυχές της συμπεριφοράς τους, ξεπερνώντας μύθους και παρανοήσεις που συνοδεύουν την οριοθέτηση, την αυτοεκτίμηση και το θυμό. Να μάθουν να διεκδικούν και να συγκρούονται με ασφάλεια. 

Να εξοικειωθούν με τις δύσκολες έννοιες της απώλειας και του πένθους προσώπων και σχέσεων. 

Να πάρουν ερεθίσματα, ώστε να αποπειραθούν προσωπικές αλλαγές που μπορεί να βελτιώσουν τη ζωή τους στο πλαίσιο της διαχείριση των σχέσεών τους σε όλα τα επίπεδα.

Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αναγκαιότητα της διατήρησης των ισορροπιών ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή και να διαλέξουν -αν το επιθυμούν- να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να έχουν μια πιο ουσιαστική και ικανοποιητική ζωή. Να ενημερωθούν για το άγχος και την προέλευσή του, ιδιαίτερα αναφορικά με το χώρο εργασίας, θέματα που το επηρεάζουν και το τροφοδοτούν, με απώτερο στόχο την αποδοτική διαχείρισή του.

Να γίνει η ανάδειξη και η κατανόηση του ζητήματος της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της καθημερινότητας. 

Ειδικότερα, μέσα από αυτά τα σεμινάρια εστιάζουμε  σε στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης μέσα από το πρίσμα του επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών στάσεων αλλά και πρακτικών μας απέναντι σε βασικά ζητήματα του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε αλλά και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας στις διαπροσωπικές,τις οικογενειακές και επαγγελματικές μας σχέσεις.


ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Η επικοινωνία αποτελεί ένα πολύπλοκο μηχανισμό αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ομαδικών δράσεων. Πολύ συχνά, άνθρωποι με διαφορετικές αρχές και αξίες, διαφορετικές ανάγκες και με προσωπικές ιδιαιτερότητες καλούνται να αλληλεπιδράσουν για να υλοποιήσουν κάποια δράση ή να επιτύχουν κάποιο κοινά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Βασικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι να αναδειχτεί η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και την καλύτερη και λειτουργικότερη συνεργασία των μελών μιας ομάδας μεταξύ τους.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: δίνουν ορισμούς για την επικοινωνία, την ομάδα και τη δυναμική ομάδας, διακρίνουν διαφορετικούς τύπους ομάδων, παρουσιάζουν τους ρόλους, τα στάδια και τα στοιχεία λειτουργίας μιας ομάδας, αναγνωρίζουν τη διαδικασία και τα εμπόδια στην επικοινωνία και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους, αξιοποιούν τα λεκτικά και τα μη λεκτικά μηνύματα στην επικοινωνία, αξιοποιούν τεχνικές για την αποτελεσματική επικοινωνία στο πλαίσιο ομαδικών δράσεων, υποστηρίζουν τη διαδικασία της ενεργητικής ακρόασης και της θετικής ανατροφοδότησης, εκτιμούν την αξία της ομαδικής δράσης στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

To υλικό θα δίνεται σταδιακά και θα ακολουθούν εργασίες και δραστηριότητες με μία τελική εργασία.

Το σεμινάριο βασίζεται στις μεθόδους της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω υπολογιστή.

Με το πέρας του μαθήματος χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

Διάρκεια: Το πρόγραμμα  είναι  50 διδακτικών ωρών και διαρκούν 2,5  μήνες  (10 εβδομάδες).

Κόστος Συμμετοχής: 50 Ευρώ

To υλικό θα δίνεται σταδιακά και θα ακολουθούν εργασίες και δραστηριότητες με μία τελική εργασία.

Το σεμινάριο βασίζεται στις μεθόδους της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω υπολογιστή.

Με το πέρας του μαθήματος χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.