Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παροχή πρωτο­βάθμιας φροντίδας και πρόληψης, όπως επίσης και η  εμφάνιση  εκείνων των δράσεων που προάγουν την υγεία στον γενικό πληθυσμό αποτελούν μια διεθνή πραγματικότητα. Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας αποτελούν πλέον προτεραιότητα, καθώς τα περισσότερα προβλήματα υγείας  της εποχής μας είναι αιτιολογικά συνυφασμένα με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με το σύγ­χρονο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για να υποστηριχτεί αυτό απαιτούνται συντονισμένες δράσεις ατόμων, ομάδων, ειδικών επαγγελματιών και επιστημόνων προς το σύνολο του πληθυσμού, στο οικείο πλαίσιο.

Η Προαγωγή Υγείας σύμφωνα με τη διακήρυξη της Π.Ο.Υ. είναι η διαδικασία μέσα στην οποία τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν. Η άποψη αυτή απορρέει από μια ευρύτερη αντίληψη που ταυτίζει την υγεία με τη δυνατότητα που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα, να μπορεί από τη μια να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του και να ικανοποιεί τις ανάγκες του και από την άλλη να μεταβάλλει το περιβάλλον ή να προσαρμόζεται σ' αυτό. 

Συνακόλουθα, η υγεία Θα πρέπει να Θεωρείται σαν συντελεστής της καθημερινής ζωής και όχι σαν αυτοσκοπός που να προάγει το ευ ζην.